Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 29 Μαΐου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 στις 18:00 στο δημαρχείο της πόλης (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 

-Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: Κοντοπίδου Φλώρα).

-Διαγραφή Οφειλής από Χρηματικό Κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υπόθεση: Πάντουλα Ναυσικά).

-Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή για τέλος ανόρυξης και εξωραϊσμού και δικαίωμα ενταφιασμού (υπόθεση: Βλαχογιάννη Χρυσούλα).

-Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή για τέλη ύδρευσης (υπόθεση: Ζαχαράκης Χρήστος).

-Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στον Δήμο και εκ νέου παραχώρησή της (υπόθεση: Κεντρωτή Ελένη).

-Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου (υπόθεση: Μαραβέλη Βασιλική).

-Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υπόθεση: Αποστολίδου Αγγελική).

-Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υπόθεση: Αρβανίτη Ελευθερία).

-Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 1/1/2018 μέχρι 30/4/2018, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου.

-Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2018, των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (B΄ Κατανομή, έτους 2018).

-Απόδοση ποσού στη «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Μάρτιο – Ιούνιο 2018.

-Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/01/2018 έως 30/4/2018.

-Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων λοιπών προμηθειών (Ν.4412/2016).

-Έγκριση ή μη εκδήλωσης με τίτλο «Χορωδιακή συνάντηση μουσικών φορέων του Δήμου Αμαρουσίου ,στον προαύλιο χώρο της Βορέειου Βιβλιοθήκης».

-Έγκριση ή μη υλοποίησης των εκδηλώσεων έναρξης και λήξης της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Aνάγνωσης και Δημιουργικότητας έτους 2018, στον χώρο της Βορέειου Βιβλιοθήκης.

-Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων με θέμα «Πόντος-3.000 χρόνια Ιστορίας».

-Εγκριση εκμίσθωσης του Ανθοπωλείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαρουσίου.

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017.

-Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017.

-Έγκριση ή μη του 4ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του Έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α».

-Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΠΕ) του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Ν. Λέσβου Δήμου Αμαρουσίου».

-Ορθή επανάληψη της υπ΄’ αριθ. 476/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του άρθρου 3 της σύμβασης «Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών πολεοδομικών ενοτήτων στον Δήμο Αμαρουσίου».

-Έγκριση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Δομή Παροχής Συσσιτίων Δήμου Αμαρουσίου» της Πράξης:«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ «5001478» από τον Δήμο Αμαρουσίου.

-Έγκριση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 2: «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου» της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ «5001478» από τον Δήμο Αμαρουσίου.

-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 95/2018 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου  Αμαρουσίου που αφορά την υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμαρουσίου για τη δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των δημοτικών πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων προς την Επιχείρηση για την λειτουργία των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων της.

-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 90/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την έγκριση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στο Μαρούσι» και την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του υπαίθριου χώρου πλησίον του Αμαλίειου Οικοτροφείου Θηλέων και την έγκριση έως σαράντα (40) παραστάσεων ετησίως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Έγκριση ή μη της 14/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Εγκριση ή μη συμπληρώσεων – διευκρινίσεων της με αρ. 93/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με αρ. 250/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σε τμήμα της Τεχνικής Έκθεσης (κεφ. 6) της μελέτης με τίτλο: “Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών Π.Ε. Πολυδρόσου – Νέου Αμαρουσίου λόγω διάνοιξης της οδού Φραγκοκλησιάς”».

-Έγκριση ή μη της 15/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Επικαιροποίηση δικαιολογητικών για παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Αυτ. Ηρακλείου αρ. 11 (υπόθεση Ηλία Αντώνιου)».

-Έγκριση ή μη της 16/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Σπετσών αρ. 22-24 (υπόθεση Περβενα Γρηγόριου)».

-Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση υψομετρικών μελετών που συνοδεύουν την μελέτη Πράξης Εφαρμογής της περιοχής “Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα”».

-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 127/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.

-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 128/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.

-Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για μείωση ύψους μισθώματος ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4071/2012).

-Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού Graffiti, αφισών, αυτοκόλλητων κ.λπ. στους κοινοχρήστους χώρους.

-Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού – απόσμησης φρεατίων υδροσυλλογής.

-Έγκριση του από 23-05-2018 Πρακτικού της Συνεδρίασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της λυθείσας εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», με θέμα τη λήξη της εκκαθάρισης της, καθώς και της εισηγητικής έκθεσης της εκκαθαρίστριας αυτής.

-Απαλλαγή από κάθε ευθύνη της εκκαθαρίστριας της λυθείσας εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και έγκριση της καταβολής της αμοιβής της εκκαθαρίστριας, στο σύνολό της, από τον Δήμο Αμαρουσίου.

-Αναδοχή οφειλών της λυθείσας εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» από τον Δήμο Αμαρουσίου.

Share