18.000 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. στο Δήμο Αμαρουσίου για δράσεις πυροπροστασίας

Με σχετική ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει 16.910.000 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Ανάμεσα στους Δήμους που επιχορηγούνται είναι και ο Δήμος Αμαρουσίου, που θα λάβει το ποσό των 18.000 ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της πυροπροστασίας τους επερχόμενους θερινούς μήνες, όταν και αυξάνεται η επικινδυνότητα πυρκαγιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης καιτης Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
  3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
  4. To Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
  5. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2018 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
  6. Το υπ’ αριθμ. 2364/23-03-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με την πρόταση κατανομής πιστώσεων σε Δήμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018.
  7. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 16.910.000,00 € σε Δήμους για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών».

 

 

Share