Πρόσκληση για εξάμηνη άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Με ανακοίνωση του Δήμου Αμαρουσίου, προσκαλούνται όσοι υποψήφιοι δικηγόροι το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, στο Δήμο Αμαρουσίου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολή αιτήσεων: 11/05/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολή αιτήσεων: 21/05/2018

Αναλυτικά η πρόσκληση:

«Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρ. 58 του ν. 3852/2010.

β) του άρ. 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

γ) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 2519/τ.Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2640/τ.Β’/2015).

δ) την υπ’ αρ. 128/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

ε) την ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με αρ. 74105/6.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017) «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου».

στ) τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας και ειδικότερα, της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αρ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.maroussi.gr).

Ημερομηνία έναρξης της εξάμηνης άσκησης των επιλεγέντων με την παρούσα πρόσκληση

ασκουμένων δικηγόρων είναι η 1η Ιουνίου 2018.

Οι κενές θέσεις ασκουμένων δικηγόρων είναι δύο (2) και θα πραγματοποιήσουν μέρος της

άσκησής τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου.

Η μηνιαία αποζημίωση ασκουμένων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις -πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Την ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση του παρουσιολογίου των ασκουμένων θα έχει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων θα είναι οκτώ ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της εν λόγω Δ/νσης. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.

Οι ασκούμενοι έχουν το δικαίωμα παράστασης, κατά τα οριζόμενα στο άρ. 12 του ν.4194/2013.

Η διαδικασία επιλογής ορίζεται ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω Πρωτοκόλλου του Δήμου Αμαρουσίου στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr).

Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου δικηγόρου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται: σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Σε περίπτωση μη εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο ασκουμένων, συνυποβάλλεται αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της άσκησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Τα ονόματα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr).

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου (www.maroussi.gr) στις 11.05.2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ»

Για την αίτηση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Share