Προκήρυξη Διαγωνισμού για υπηρεσίες υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού από το Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου, με σχετική του ανακοίνωση, ενημερώνει για την προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus».

Οι προσφορές θα είναι σφραγισμένες και κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της ομάδας Α και υποχρεωτικά για όλες τις υπηρεσίες της ομάδας Β, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δεκατριών λεπτών (55.941,13 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ (69.367,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 20η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, καθώς και επισυναπτόμενα υποδείγματα επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Share