Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο Μαρούσι προκηρύσσει θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου και λήγει στις 25 Ιουλίου.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://aitiseis.aspete.gr. Η πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία με σκοπό την κάλυψη των διδακτικών, επιστημονικών και ερευνητικών αναγκών του ιδρύματος για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος.

Θα προσληφθούν σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και τμήμα επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες με καθήκοντα την εκτέλεση διδακτικού και οργανωτικού έργου, τη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων, τη συμμετοχή σε εργαστήρια, την επικοινωνία με τους φοιτητές και την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών.

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη είναι η κατοχή διδακτορικού τίτλου σε συναφές με το γνωστικό αντικείμενο επιστημονικό πεδίο, τρία έτη επαγγελματικής δραστηριότητας ή διδασκαλίας και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις καθώς και τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στην επίσημη ανακοίνωση της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Καλή επιτυχία!