Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του “ΕΚ Αθηνά” στο Μαρούσι

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του κτιρίου ΕΚ Αθηνά όπου στεγάζεται το  Ερευνητικό κέντρο καινοτομίας στις τεχνολογίες της πληροφορίας, των επικοινωνιών και της γνώσης, στην οδό Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου στο Μαρούσι.

Αναλυτικά η σχετική προκήρυξη:

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «16624 – Αναβάθμιση υποδομών ερευνητικών κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» (ΤΑ 16624), αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ “Αθηνά” ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΜΑΡΟΥΣΙ)» με Αναθέτουσα Αρχή το «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ «Αθηνά». Η διαδικασία είναι ανοικτή και θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ – Δημοσία Έργα (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 204571), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15η/12/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Πηγή: ypodomes.com

Share