Αλλαγές και νέα πρόστιμα για τα κατοικίδια ζώα φέρνει ο νέος νόμος

Μεγάλες αλλαγές και πρόστιμα φέρνει ο νέος νόμος για τα κατοικίδια ζώα. Πάντως, το νομοσχέδιο αποσύρεται προς το παρόν από τη διαβούλευση, προκειμένου να επανεξεταστούν ζητήματα που αναδείχθηκαν από την ως τώρα διαδικασία.

Από το 2019, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων συντροφιάς (σκύλοι και γάτες), όπως προβλέπει το σχετικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα επιβαρύνονται με «τέλη ζωοφιλίας» τα οποία θα ενισχύσουν τη χρηματοδότηση των δήμων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Αναλυτικότερα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η σύσταση ταμείου ζωοφιλίας σε κάθε δήμο, ενώ καθίσταται υποχρεωτικό το τέλος σήμανσης των ζώων ύψους 6 ευρώ, το οποίο επί της ουσίας αφορά το «τσιπ» που καλούνται να έχουν όλα τα κατοικίδια συντροφιάς προκειμένου να δηλωθούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥπΑΑΤ.

Όλα τα κατοικίδια θα πρέπει επίσης να έχουν «διαβατήριο» με τα ακριβή στοιχεία τους, το οποίο θα έχει ισχύ δημοσίου εγγράφου και θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο υγείας του ζώου. Θεσπίζεται η υποχρέωση των κτηνιάτρων να εφαρμόζουν καθολικά το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

Αξίζει να σημειωθεί, πως όποιος επιλέξει να μη στειρώσει το ζώο του, θα κληθεί να πληρώσει ετήσιο τέλος, το ύψους του οποίου ανέρχεται στα 100 ευρώ ετησίως.

Για τους πρώτους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου το ανώτατο όριο αμοιβής του πιστοποιημένου κτηνιάτρου ορίζεται:

α) για την εφαρμογή της σήμανσης και της καταγραφής σε 20 ευρώ και

β) για την έκδοση διαβατηρίου (σε περίπτωση έκδοσης νέου και όχι αντικατάστασης) σε 15 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, που δεν είναι επαρκώς ενημερωμένη, τα δεσποζόμενα κατοικίδια ανέρχονται σε 300.000 και τα αδέσποτα σε 20.000. Στον βαθμό που οι ιδιοκτήτες των 300 χιλ. καταγεγραμμένων δεσποζόμενων κατοικιδίων επιβαρυνθούν με 10 ευρώ ετησίως, από τέλη ζωοφιλίας στα προϊόντα λιανικής, το ποσό που θα ενισχύσει τα ταμεία των δήμων θα ανέλθει σε 3 εκατ. ευρώ.

Τα νέα πρόστιμα

Το νομοσχέδιο προβλέπει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, τα πρόστιμα σε περίπτωση που αυτές δεν τηρούνται και βαριά πρόστιμα από 15.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ και τρία χρόνια φυλάκιση για βασανισμούς και θανάτωση ζώων.

Αναλυτικα:

-Η εγκατάλειψη ζώου από τον ιδιοκτήτη του μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως 1.000 ευρώ, ενώ η διατήρηση περισσοτέρων σκύλων ή/και γατών σε διαµερίσµατα ή µονοκατοικίες κατά παράβαση του νόμου επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ ανά ζώο.

-Η εγκατάλειψη τραυµατισµένου ζώου µετά από τροχαίο ατύχηµα επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ.

-Η μη συλλογή των ακαθαρσιών κατά τη διάρκεια της βόλτας του σκύλου, επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών κατοικιδίων:

Ο ιδιοκτήτης σκύλου και γάτας υποχρεούται:

-Να µεριµνά για τη σήµανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση διαβατηρίου πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησης του και οπωσδήποτε µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη γέννηση αυτού

-Να µεριµνά για την απόκτηση ζώου συντροφιάς (σκύλος, γάτα) που είναι νοµίµως σηµασµένο και καταχωρισµένο στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση δεδοµένων και να τηρεί, ανάλογα µε την περίπτωση απόκτησης του ζώου του, αντίγραφο της δήλωσης υιοθεσίας ή των παραστατικών αγοράς,

-Να δηλώνει σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους την απώλεια του ζώου µέσα σε δύο (2) ηµέρες και τη µεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων και αφορά είτε στον ίδιο είτε στο σκύλο ή γάτα που έχει δηλώσει στο όνοµά του µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. Ειδικά η αλλαγή ιδιοκτήτη πραγµατοποιείται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του ∆ήµου.

-Να µεριµνά για τον εµβολισµό του ζώου και για την κτηνιατρική εξέταση του και ιδίως για τον αντιλυσσικό εµβολιασµό του. Οι εµβολιασµοί και η κτηνιατρική εξέταση αποδεικνύονται από τις σχετικές εγγραφές στο διαβατήριο του ζώου και από τα ενηµερωµένα σχετικά πεδία της ∆ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης δεδοµένων σκύλων και γατών

-Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να µεριµνά για την εξασφάλιση άνετου υγιεινού και κατάλληλου καταλύµατος προσαρµοσµένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική όρθια στάση, χωρίς να εµποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγµατοποίηση της απαραίτητης για την υγεία του και την ευζωία του άσκησης,

-Το διαβατήριο πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού ΕΕ 577/2013 και να έχει θεωρηθεί από την αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία του ∆ήµου και όπου δεν έχει συσταθεί από την κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,

-Να µην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυµεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεση του αυτή και να µεριµνά για την εύρεση ενδιαφερόµενου νέου ιδιοκτήτη σε συνεργασία µε τον οικείο ∆ήµο και τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής.

Εφόσον υπάρξει ενδιαφερόµενος νέος ιδιοκτήτης το ζώο υιοθετείται άµεσα µέσω του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, ενώ στην περίπτωση που οι προσπάθειες υιοθεσίας αποβούν άκαρπες, το παραδίδει στο Δήµο. Στη συνέχεια λαµβάνει από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αντίγραφο του πρακτικού παράδοσης- παραλαβής του ζώου, σύµφωνο µε το Παράρτηµα 2 του παρόντος και από τον αρµόδιο κτηνίατρο του Δήµου ή τον πιστοποιηµένο κτηνίατρο που συνεργάζεται µε τον ∆ήµο στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης αδεσπότων ζώων, αντίγραφο της µεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση , όπου θα αναφέρεται ο υπεύθυνος του ∆ήµου και ο ∆ήµος ως ιδιοκτήτης του αδέσποτου πλέον ζώου (ΑΦΜ του ∆ήµου και στα δύο πεδία). Με εξαίρεση τα άτοµα που ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες ο ιδιοκτήτης που παραδίδει το ζώο του στο ∆ήµο καταβάλει µηνιαίως τα έξοδα διατήρησής του µέχρι την υιοθεσία του

-Να µεριµνά για την υγιεινή του ζώου και να διατηρεί πάντα το χώρο διαµονής του ζώου και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και να αποµακρύνει τα περιττώµατα του ζώου, τις τρίχες, τα υπολείµµατα τροφής για την αποφυγή ανθυγιεινών καταστάσεων.

-Να µεριµνά για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του ζώου κατά τη διάρκεια του περιπάτου, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας,

-Να µεριµνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυµεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν έχει εξασφαλίσει τη διάθεσή τους σε νέους ιδιοκτήτες.

-Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) µεριµνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα µε συνοδό, β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους. γ) για την αποφυγή ατυχηµάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεµένο πάντα µε λουρί και να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.

Share