2 θέσεις εργασίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ψυχολόγους: εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 24 Μαΐου

Η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) που εδρεύει στο Μαρούσι προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας Ψυχολογίας.

Οι θέσεις αυτές είναι προς στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ και αφορούν η μία θέση την ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε φοιτητές από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και η άλλη τη συμβουλευτική σε φοιτητές με μαθησιακά προβλήματα, δυσκολίες προσαρμογής και ΑμΕΑ με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Απαιτούμενα προσόντα είναι πτυχίο Ψυχολογίας, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες, αποδεδειγμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας και τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού υπολογιστών. Μοριοδοτούμενα προσόντα είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο, ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος στο αντικείμενο και η γνώση μίας ακόμη ξένης γλώσσας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων είναι 24 Μαΐου στις 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.