Την Δευτέρα 3 Ιουλίου η ημερίδα του προγράμματος “AppInterN”

Ο Δήμος Αμαρουσίου προσκαλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του και ιδιαίτερα αυτές που απασχολούν υπαλλήλους με ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές των σχολών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α., πρώην ΟΑΕΔ), ΙΕΚΕΠΑΣτη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00 στην ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ με τίτλο «Apprenticeship Inter-Νetwork: Bringing together Vocational Education and Training (VET) institutions and enterprises through a Network of Career Hubs» («Δια-Δίκτυο Μαθητείας: Προσέγγιση φορέων και ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και επιχειρήσεων μέσω ενός Δικτύου Επαγγελματικών Κόμβων»).

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο κτήριο του Δημαρχείου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 15124 στο Μαρούσι.

 

Τι πρέπει να γνωρίζω για το AppIntern

 

ΟΦΕΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Η διαδικτυακή πύλη AppInterN διευκολύνει τους εργοδότες να επιλέξουν μέσω μαθητείας ή πρακτικής άσκησηςτο προσωπικό που επιθυμούν να προσλάβουν καθώς παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης βιογραφικών και άμεσης επικοινωνίας με τους υποψήφιους.

Έχοντας πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων AppInterN και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επικοινωνίας της πύλης, επιδιώκεται η βέλτιστη επιλογή προσωπικού σε σχέση με τις ανάγκες της επιχείρησης, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης, και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερα οφέλη για την επιχείρηση.

 

Μέσω της πύλης AppInterN, οι εργοδότες μπορούν να:

 • εμπλουτίσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με νέους ανθρώπους με γνώσεις και δυνατότητες που θα έχουν επιλέξει οι ίδιοι
 • επωφεληθούν από τις δυνατότητες δικτύωσης και αποτελεσματικής τοποθέτησης μαθητευομένων φοιτητών/αποφοίτων
 • ενημερώσουν άμεσα τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με την κατάσταση της εθνικής αγοράς εργασίας, καθώς και τις τρέχουσες απαιτήσεις δεξιοτήτων και τις επαγγελματικές / τομεακές εξελίξεις
 • διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και την προετοιμασία των φοιτητών ως μελλοντικών εργαζομένων ή επαγγελματιών
 • ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εξασφαλίζοντας την άμεση ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειρογνωμοσύνης, πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τη μάθηση στον χώρο εργασίας, τη μαθητεία και την απασχόληση.

 

ΟΦΕΛΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι σπουδαστές-μαθητές των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών  (ΕΠΑΣ) – ΙΕΚ ΔΥΠΑ έχουν πολλά οφέλη μέσω της πρακτικής τους άσκησης. Ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο ανήκουν, η πρακτική άσκηση παρέχει στους σπουδαστές πρακτική εμπειρία και ευκαιρίες ανάπτυξης προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως:

 • Απόκτηση πρακτικής εμπειρίας: Η πρακτική άσκηση επιτρέπει στους σπουδαστές να ασκήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Αυτό τους επιτρέπει να αναπτύξουν και να εδραιώσουν τις ικανότητές τους στην πράξη και να αντιμετωπίσουν πραγματικές καταστάσεις και προκλήσεις που εμφανίζονται στον επαγγελματικό τους χώρο.
 • Επαφή με τον πραγματικό επαγγελματικό χώρο: Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον εργασίας και τις επαγγελματικές δομές του αντίστοιχου κλάδου. Αυτό τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατεύθυνσης και να προσαρμοστούν στο περιβάλλον εργασίας.
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων: Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές αναπτύσσουν επαγγελματικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος τους. Προσαρμόζονται στις επαγγελματικές διαδικασίες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία και εξοπλισμό, αναπτύσσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εξοικειώνονται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς που ισχύουν στον συγκεκριμένο τομέα.
 • Δημιουργία επαγγελματικών δικτύων: Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με επαγγελματίες και άλλους εκπαιδευόμενους στον ίδιο τομέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Αυτό τους παρέχει την ευκαιρία να δημιουργήσουν επαγγελματικά δίκτυα, να επικοινωνήσουν με επαγγελματίες του χώρου και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες.
 • Εμπέδωση θεωρητικών γνώσεων: Η πρακτική άσκηση βοηθάει τους σπουδαστές να εμπεδώσουν και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης, προσαρμόζουν τις γνώσεις τους στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας και εμβαθύνουν στην κατανόηση των επαγγελματικών αρχών και διαδικασιών.

Συνολικά, η πρακτική άσκηση παρέχει μια πολύτιμη ευκαιρία για τους σπουδαστές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες και να ενσωματωθούν στον επαγγελματικό τους χώρο με αυτοπεποίθηση και επιτυχία.

Στην διαδικτυακή πύλη AppInterN (https://www.appintern.eu/) παρέχονται συγκεκριμένα χρήσιμες πληροφορίες προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εργοδοτών, για τις ακόλουθες ειδικότητες τόσο των ΕΠΑΣ Μαθητείας όσο και για των ΙΕΚ ΔΥΠΑ.

 

Α. Πληροφορίες για Επιλεγμένες Ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης: υπεύθυνος/η για τον καλλωπισμό της κόμης και του τριχωτού της κεφαλής και παρέχει κάθε είδους εργασία κομμώσεων σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας: ασχολείται με την αγωγή και τη φροντίδα βρεφών και νηπίων, μέχρι να φθάσουν σε ηλικία κατάλληλη να εγγραφούν στο δημοτικό σχολείο.

Εγκαταστάτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων: ασχολείται με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή συστημάτων και μηχανημάτων ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων: τοποθετεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήματα και μηχανήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού σε κατοικίες, γραφεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία και άλλους δημόσιους χώρους.

Τεχνίτης/τρια Μαγειρικής Τέχνης: υπεύθυνος/-η για την προετοιμασία και την παρασκευή των φαγητών και των εδεσμάτων στους διάφορους χώρους εστίασης.

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών: ασχολείται µε τη μελέτη, την επίβλεψη, την κατασκευή καλωδίωση, συντήρηση και επισκευή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης χαμηλής τάσης και ασθενών ρευμάτων σε κτίρια οικιακής, εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης, σε συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων.

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου:  διεκπεραιώνει σωστά και έγκαιρα τις εργασίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τον/την πελάτη/-ισσα στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας-διαμονής των ξενοδοχείων.

Μαθητεία ΕΠΑΣ

Η διάρκεια φοίτησης στα  ΕΠΑΣ είναι 2 έτη (4 εξάμηνα). Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης ο μαθητής παρακολουθεί το απόγευμα τα μαθήματά του στην τάξη, ενώ το πρωί απασχολείται ως ασκούμενος σε κάποια επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας οι μαθητές, αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η ασφαλιστική τακτοποίηση των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ που πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο γίνεται σύμφωνα με τις εγκυκλίους 20/2022 και 7/2023 του ΕΦΚΑ.

 

Β. Πληροφορίες για Επιλεγμένες Ειδικότητες των ΙΕΚ ΔΥΠΑ

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών: ασχολείται με την κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων.

Τεχνικός Μηχανοτρονικής στον τομέα της Μηχανολογίας: αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων τεχνικών που θα δραστηριοποιηθούν στον σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών προϊόντων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer-Developer/Videogames): ασχολείται με τη δημιουργία γραφικών κατάλληλων για τη χρήση σε τρισδιάστατο περιβάλλον. Δημιουργεί, εφαρμόζει και χρησιμοποιεί διαδραστικές εφαρμογές σε εικόνα και ήχο. Είναι εξειδικευμένος σε ψηφιακές γλώσσες προγραμματισμού και σε εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών και τρισδιάστατων γραφικών.

Πρακτική Άσκηση-Μαθητείας στα ΙΕΚ

Η διάρκεια φοίτησης στα ΙΕΚ είναι 5 εξάμηνα:

– 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, και

– 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Η Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία στα ΙΕΚ προσδιορίζεται από τον νόμο ν.4763 (ΦΕΚ 254/Α΄/2020) τις Υπουργικές Αποφάσεις 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’ /02.07.2014) και 139931/Κ1/2015 (ΦΕΚ 1953/Β/2015) και την υπ΄αριθμ. /Κ1/146931/18-09-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας δια Βίου Μάθησης.

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ 2023-24

1)         Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

2)         Μαγειρικής Τέχνης

3)         Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας

4)         Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου

5)         Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

6)         Υπάλληλος Διοικητικών  &  Οικονομικών Υπηρεσιών

7)         Αργυροχρυσοχοΐας

8)         Ωρολογοποιίας

9)         Ξυλουργών – Επιπλοποιών

10)       Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου

11)       Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού ενδύματος

12)       Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

13)       Τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων

14)       Τεχνίτης  έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων

15)       Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

16)       Τεχνίτης  Μηχανών & Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

17)       Τεχνίτης Αμαξωμάτων

18)       Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)

19)       Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

20)       Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων

21)       Τεχνίτης Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων

22)       Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

23)       Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας

24)       Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

25)       Τεχνίτης Υποστήριξης συστημάτων Η/Υ

26)       Αισθητικής Τέχνης

27)       Κομμωτικής Τέχνης

28)       Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

29)       Βοηθός Γενικής Νοσηλείας

30)       Βοηθός Φαρμακείου

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΙΕΚ 2023-2024

 1. Βοηθός εργοθεραπείας
 2. Βοηθός ιατρικών εργαστηρίων
 3. Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
 4. Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
 5. Βοηθός φαρμακείου
 6. Βοηθός φυσικοθεραπευτή
 7. Γραμματέας ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών
 8. Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων
 9. Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
 10. Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου
 11. Ειδικός αισθητικής & τέχνης του μακιγιάζ
 12. Ειδικός θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων
 13. Μουσική τεχνολογία
 14. Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας
 15. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας
 16. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας
 17. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας
 18. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού
 19. Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing)
 20. Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου – φοροτεχνικού γραφείου
 21. Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
 22. Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 23. Τέχνη φωτογραφίας
 24. Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας – καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής
 25. Τεχνικός αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής
 26. Τεχνικός αυτοματισμών
 27. Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών
 28. Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 29. Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού
 30. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer-developer/video games)
 31. Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
 32. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (Chef)
 33. Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου
 34. Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων
 35. Τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων
 36. Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
 37. Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία
 38. Τουριστικός συνοδός
 39. Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
Share