Προσλήψεις πέντε εργαζομένων από την ΚΕΔΑ

Η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση, θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά πέντε (05) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ.
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ.
  • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή  εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (keda@maroussi.gr) (με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, οδός Βασ. Σοφίας  αριθ. 85, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, 1ος όροφος,  υπόψιν κ. Χρήστου Ρεπαπή (τηλ. επικοινωνίας: 210-8056314-5).

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-03-2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 13-03-2023

Share