Προκήρυξη 44 θέσεων εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ2/2023 ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά 44 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

  • Ένας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου για τα Μ.Ε.
  • Δύο ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου για τα Μ.Ε.
  • Ένας ΔΕ Ηλεκτρολόγων.
  • Σαράντα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και Πέμπτη 7/12/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (sox@maroussi.gr), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σχετικά αρχεία:

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2023

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (10-06-2021)

    ΑΙΤΗΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ)

Share