Ορισμός Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Προέδρων και μελών Επιτροπών στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου με αφορμή την ανακοίνωση νέων θητειών Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Προέδρων και μελών Επιτροπών δήλωσε:

«Για όλες τις αποφάσεις μας, μοναδικός σκοπός είναι η καλύτερη υλοποίηση του Προγράμματός και των πολιτικών μας, για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Αμαρουσίου.

Τα πρόσωπα που καλούνται να υπηρετήσουν από θέσεις ευθύνης, το στόχο μας – που είναι το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών μας – διαθέτουν εμπειρία, γνώσεις και όρεξη για καθημερινή βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, σε ένα Μαρούσι που συνεχώς μεγαλώνει και γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητικό.

Εύχομαι καλή και δημιουργική θητεία στους Εντεταλμένους Συμβούλους, τους Αντιδημάρχους και Προέδρους και μέλη των Επιτροπών. Όλοι μαζί, ως μία ομάδα συνθέσεων και έργου θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πάμε το Μαρούσι που αγαπούμε πιο ψηλά».

Αποφάσεις του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου για τους Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Προέδρους και μέλη Επιτροπών  με θητεία από 15/01/ 2022 έως 15/ 01/ 2023:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Στέφανο Τσιπουράκη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης και επενδύσεων.

2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

3. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Διμερών Συνεργασιών.

4. την εποπτεία και την ευθύνη για τον συντονισμό εργασιών της προετοιμασίας και οργάνωσης για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Σπυρίδωνα Σταθούλη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα, την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Διαχείρισης (Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων, Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων).

2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών (Τμήμα Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας, Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου, Τμήμα Επιμελητείας).

3. την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.

4. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού (Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Ολικής Διαχείρισης Εγγράφων).

5. την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια». Επίσης, κάθε θέμα που προκύπτει από διατάξεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. όλες τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 203-206 του ν. 4555/2018 και π.δ. 80/2016.

7. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων των ακόλουθων Αυτοτελών Γραφείων: α) Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, β) Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης & Προστασίας Καταναλωτή.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Νικολαράκο. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (Τμήμα Εικαστικών & Σύγχρονων Τεχνών, Τμήμα Πολιτιστικών & Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, Τμήμα Ωδείου, Τμήμα Μουσείων & Πινακοθήκης, Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης) πλην του Τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού. Επίσης, την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών. Επιπλέον, την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά, την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Βορέειου Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης και λειτουργίας των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Ολυμπιακής Πινακοθήκης του Δήμου Αμαρουσίου, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξή της, την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου.

2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Αστικής Κατάστασης) και την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας. Επίσης, την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Ρώτα. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων & Επικινδύνων Κτισμάτων.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Επαμεινώνδα Κατσιγιάννη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας, Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων).

2. την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων & Υπαίθριων Χώρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Ευάγγελο Κάββαλο. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, Τμήμα Χωροθέτησης, Τμήμα Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων, Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας, Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών).

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Ιωαννίδη. Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, καθώς και επί θεμάτων απασχόλησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων των ακόλουθων Αυτοτελών Γραφείων: α) Γραφείου Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς, β) Γραφείου Απασχόλησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

2. την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων λειτουργίας και ανάπτυξης της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

3. την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας Διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη. Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων, Τμήμα Αστικού Πρασίνου), πλην του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.

3. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων για την εγγραφή, διαχείριση, ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εγγραφή του Δήμου Αμαρουσίου ως εκδότη και αυτοεκδότη και τις διαδικασίες για την απόδοση Διεθνή Μοναδικού Αριθμού Βιβλίου (ISBN), τη συμπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή αιτήσεως (εντύπως ή ηλεκτρονικά) και γενικά κάθε ενέργειας σχετικής που απαιτείται στις περιπτώσεις, που ο Δήμος Αμαρουσίου προβαίνει σε εκδόσεις βιβλίων, εντύπων και συναφών εκδόσεων (εντύπων ή ψηφιακών).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Ορίζουμε τoν Αντιδήμαρχο Στέφανο Τσιπουράκη αναπληρωτή μας για την άσκηση των καθηκόντων μας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός μας. Σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω, ορίζεται αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων μας ο Αντιδήμαρχος Σπυρίδων Σταθούλης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Σπυρίδωνα Σταθούλη ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Ορίζουμε ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους Επαμεινώνδα Κατσιγιάννη και Ιωάννη Νικολαράκο.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Ρώτα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Ορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους Αντιδημάρχους Στέφανο Τσιπουράκη και Ευάγγελο Κάββαλο.

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

·       Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Φανή Λέκκα καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα εποπτείας και συντονισμού του Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης & Προστασίας Καταναλωτή και του Γραφείου Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς και του Γραφείου Απασχόλησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θεμάτων επιχειρηματικότητας.

·       Αναθέτουμε στο δημοτικό σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα επεξεργασίας αιτημάτων πολιτών και συλλόγων της πόλης, καθώς και για την εποπτεία και το συντονισμό των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία εργασιών των Ιερών Ναών και του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

 

·       Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Ελένη Λέκκα-Καλαντζάκη καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα εποπτείας, συντονισμού και ανάπτυξης Αθλητισμού και αθλητικών δράσεων και προγραμμάτων, σε θέματα του Τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού, καθώς και σε θέματα ισότητας των φύλων.

 

·       Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Αικατερίνη Ιωάννου καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα Δημόσιας Υγείας, σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, καθώς και σε θέματα κοινωνικής μέριμνας.

 

·       Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Αικατερίνη Βουρλάκη καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα εποπτείας, συντονισμού και ανάπτυξης της Κάρτας Δημότη (Artemis Card).​

Share