Την Τρίτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου

Την Τρίτη το απόγευμα στις 18:30  θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στο Δημαρχείο. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν και για τα οποία θα πάρουν αποφάσεις είναι και η έγκριση ή μη παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Συλλόγου “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και βρίσκεται στις οδούς Στουντίου & Γκλιάτη 2 στο Μαρούσι. 

Επίσης κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου δημοτικού συμβουλίου θα γίνει παρουσίαση έργων και μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων που είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Αμαρουσίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση έργων και μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων που είναι σε εξέλιξη

2. Έγκριση ή μη ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Αμαρουσίου έτους 2019

3. Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (υποθ.Ν.Ε. με αριθμό καρτέλας 122126)

4. Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (υποθ. Κ.Γ. με αριθμό καρτέλας 178798)

5. Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν 4555/2018 (υποθ. Σ.Ε με αριθμό
καρτέλας 197509)

6. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από ειδικό φόρο 2% Υπόθεση: Επιχείρηση <<Π.Α.>>
με Αρ.Καρτ. 180536/I.D. 177190, Golden Hall

7. Διαγραφή οφειλής για δημοτικό τέλος 0,5% και του αναλογούντος προστίμου Υπόθεση: Κ.Σ.
Αρ.Καρτ.197302

8. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση της (υποθ. Ελευθερουδάκη Μαρία)

9. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υποθ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΥΡΗ)

10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών

11. Έγκριση ή μη πρωτόκολλων παραλαβής ανταλλακτικών / εξοπλισμού και εργασιών για τη
συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου»

12. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της ΙΒ’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

13. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή
μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/9/2018 έως
31/12/2018

14. Aντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική
Επιτροπή A’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”

15. Έγκριση διενέργειας παραστάσεων στον χώρο του Ο.Τ. 495 σύμφωνα με το Ν.4229/2014

16. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 26943/20-06-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την
επωνυμία “ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ”

17. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθμ.πρωτ. 35795/29-08-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία <<ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
ΜΟΝ Ε.Π.Ε.>>

18. Παράταση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 40581/28-09-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία “KERGON
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ”

19. Έγκριση ή μη Παροχής Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου

20. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος στην επιτροπή
καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο και
ορισμός θητείας αυτών

21. Έγκριση ή μή 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “Επείγουσες τεχνικές εργασίες
αποκατάστασης ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν χώρα από
26/07/2018 έως 29/07/2018”

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

23. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ”»

24. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 203/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

25. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ”

26. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

27. Έγκριση ή μη της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο “Δίκτυο αποχέτευσης
ομβρίων περιοχής Αγ. Θωμά”

28. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής
πεζών – ποδηλάτων»

29. Έγκριση ή μη, ανάθεσης της μελέτης και κατασκευής του έργου αποκατάστασης των
κατεστραμμένων συστημάτων ανάσχεσης – στηθαίων ασφάλειας, επί της οδού Σπύρου Λούη
και την παραλαβή ή μη, της άνω οδού από το Δήμο Αμαρουσίου

30. Έγκριση ή μη παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Συλλόγου “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και βρίσκεται επί
των οδών Στουντίου & Γκλιάτη 2 στο Μαρούσι

31. Έγκριση ή μη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης
οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού (Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 91 τουΝ. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Τ.Α.’/2018)”

32. Διευκρίνιση ωραρίου υπαλλήλου

33. Έγκριση ή μη ειδικής ρύθμισης για οφειλέτες του Δήμου, στους οποίους έχει επιβληθεί
κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του έργου <<ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΔΗΜΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ>>

35. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αριθ. 287/14-12-2018 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά τον καθορισμό του ύψους της
αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για τη χρήση 2018

36. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.01/2019 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την πρώτη (1η) τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2019

37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.02/2019 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) αναμόρφωση του
Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2019

38. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αριθ. 03/23-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την κατάρτιση και έγκριση της
εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και
τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το
δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012

39. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αριθ. 04/23-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την αναμόρφωση των πινάκων
στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2019

 

Share