Τα θέματα της νέας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου

Νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στις 17:30 στο δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα). Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, είναι η 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου για το 2019, και η έγκριση της παράτασης των συμβάσεων για τις μελέτες κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου στο Μαρούσι.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Γ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019
2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019
3. Ορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2020
4. Διαγραφή δόσεων Εισφοράς σε χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 402/2013, 403/2014 και 360/2015 χρηματικούς καταλόγους Υπόθεση: ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΑΖΟΥΡΟΥ
5. Έγκριση ή μη παράστασης της φιλαρμονικής ορχήστρας Δήμου Αμαρουσίου σε διάφορες εκδηλώσεις
6. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση της Μικτής χορωδίας “Τερψιχόρη Παπαστεφάνου”
7. ‘Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου ταφής
8. Έγκριση περιέλευσης στο Δήμο οικογενειακών τάφων και εκ νέου παραχώρηση χρήσης αυτών
9. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης
10. Έγκριση ή μη της διενέργειας αναγκαστικών εκταφών μετά την λήξη της τριετίας σε ατομικούς τάφους τριετούς χρήσης
11. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ι’ κατανομής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
12. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2019 μέχρι 30/09/2019, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου
13. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΑ’ κατανομής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
14. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου- Αμαρυσία
Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
15. Εγκριση ή μη για υποβολή πρότασης της εκ νέου παραχώρησης χρήσης και διαχείρισης εννέα ( 9 ) καταστημάτων του οικισμού “ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Ι”άνευ ανταλλάγματος
και παραχώρησης χρήσης – χρησιδανείου ενός οικοπέδου από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) για δημόσιους και κοινωφελείς σκοπούς
16. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI” με τίτλο “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας” και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης
17. Έγκριση ή μη 4ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ”
18. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για την “Εκτέλεση έκτακτων εργασιών καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων και την αποτροπή νέων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων”, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
19. Έγκριση ή μη της σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρθρο 156, για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”
20. Έγκριση ή μη των παραδοθέντων οριστικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας για το έργο “Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων”
21. Έγκριση ή μη παράτασης των συμβάσεων “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
22. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του Έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
23. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του Έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
24. Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Επισκευές και βελτιώσεις δημοτικών κτιρίων”
25. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
26. Έγκριση ή μη επικαιροποίησης εγκεκριμένων γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας και στάσεων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου
27. Έγκριση μελέτης με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
28. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”
29. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”
30. Έγκριση ή μη της 344/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2020 ”
31. Έγκριση ή μη της 345/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Λήψη απόφασης για την α) αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 και β) τον καθορισμό κριτηρίων υπαγωγής επαγγελματικών χώρων γενικής χρήσης σε αντίστοιχες κατηγορίες ”
32. Έγκριση ή μη της 42/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου”
33. Έγκριση ή μη της 44/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 590-591 και 1139 της Π.Ε.
13 “Κάτω Σωρός” του Δήμου Αμαρουσίου”

Share