Με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγάλης Τετάρτης

Η 8η τακτική συνεδρίαση για το 2020 του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Αμαρουσίου, θα πραγματοποιηθεί, όχι όπως συνήθως αλλά με τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου στις 17:00.

Τα δύο θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του ∆ήμου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

2. Αποδοχή ή μη της προτεινόμενης, ως κατωτέρω, ρύθμισης & υπογραφή ή μη, Ιδιωτικού Συμφωνητικού Ρύθμισης (Σύμβασης Αναδιάρθρωσης) της οφειλής, που απορρέει από την από 28.06.2005 Σύμβαση ∆ανείου, που είχε συνάψει η ∆.Ε.Α.∆.Α. με τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την έκδοση της υπ’ αριθμόν 4.225/2010 ∆ιαταγής Πληρωμής της κ. ∆ικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έχει καταστεί τελεσίδικη με την υπ’ αριθμόν 1.330/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, την οποίαν οφειλή έχει αναλάβει ο ∆ήμος Αμαρουσίου, ως καθολικός διάδοχος της ∆.Ε.Α.∆.Α., με την υπ’ αριθμόν 175/2017 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με αντισυμβαλλόμενη την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS Α.Ε.∆.Α.∆.Π.», που εδρεύει στο ∆ήμο Αθηναίων, οδός Μεσογείων 109-111 (ΓΕΜΗ 151946501000, Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης 151946501000, ΑΦΜ 801215902 – ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) , αδειοδοτηθείσας νομίμως από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ δυνάμει της με αριθμό 326/2/17.09.2019 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ 3533/20.09.2019), ενεργούσας με την ιδιότητα της, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και πληρεξούσια των απαιτήσεων, των οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” με έδρα το ∆ουβλίνο Ιρλανδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, (ΓΕΜΗ 000225501000 και ΑΦΜ 094014298 – ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), δυνάμει μεταβίβασης σε αυτήν, από την τελευταία, απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003, ως το συνημμένο Σχέδιο αυτής.
Share