Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους

Ο Δήμος Αμαρουσίου με στόχο την τήρηση των μέτρων πρόληψης στους
εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων
λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2, δημοσιεύει, τις κατευθυντήριες οδηγίες που βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Επισυνάπτονται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας ( ΕΛΙΝΥΑΕ).
Αναλυτικότερα οι οδηγίες:
Share