Αποφάσεις του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου για τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής και τους Εντεταλμένους Συμβούλους

Του Αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Αναλυτικά:

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Σπυρίδωνα Σταθούλη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα, την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Διαχείρισης (Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων, Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων).
 2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Προμηθειών, Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίου και Τμήματος Επιμελητείας της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.
 3. όλες τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 203-206 του ν. 4555/2018 και π.δ. 80/2016.
 4. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων των ακόλουθων Αυτοτελών Γραφείων: α) Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, β) Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης & Προστασίας Καταναλωτή.
 5. την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας Διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
 6. την υπογραφή εντολών πληρωμής της πάγιας προκαταβολής.
 7. την υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με τη σύναψη συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Σμυρνή. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.
 2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας της Δ/νσης Περιουσίας και Προμηθειών.
 3. την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα Κληροδοτημάτων, κληρονομιών κ.λπ. του Δήμου.
 4. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης, επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων.
 5. την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας και της ελεγχόμενης στάθμευσης.
 6. την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Επαμεινώνδα Κατσιγιάννη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας, Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων).
 2. την εποπτεία και την ευθύνη για τη λειτουργία και την ευταξία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 3. την εποπτεία και την ευθύνη για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
 4. την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας προγραμμάτων Ανακύκλωσης, Βιοαποβλήτων και λοιπών προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων.
 5. την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας.
 6. την εποπτεία και την ευθύνη για τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Ρώτα. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1) την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών).

2) την εποπτεία και το συντονισμό των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων & Επικινδύνων Κτισμάτων.

3) την ευθύνη για το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ).

4) την εποπτεία προγραμμάτων διασφάλισης ελεύθερων, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Επαμεινώνδα Γαρδέλη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, Τμήμα Χωροθέτησης, Τμήμα Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων, Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας, Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών).
 2. την εποπτεία και την ευθύνη εκπόνησης και τη μέριμνα υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, των εκτελούμενων έργων και της εκπόνησης μελετών.
 3. την εποπτεία και την ευθύνη του προγράμματος τεχνικών έργων, εργασιών και παρεμβάσεων των σχολικών χώρων και εγκαταστάσεων.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Ιωαννίδη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων, Τμήμα Αστικού Πρασίνου, Τμήμα Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων), πλην του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
 2. την εποπτεία, τη μέριμνα και την ευθύνη επί θεμάτων αδέσποτων ζώων, καθώς και των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των Δήμων επί των αδεσπότων ζώων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4830/2021, όπως κάθε φορά ισχύει και τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, την ευθύνη υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος για τα αδέσποτα.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Νικολαράκο. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, πλην της αρμοδιότητας σε θέματα αδέσποτων ζώων. Στην αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνονται κάθε είδους προγράμματα Πολιτικής Προστασίας, σχετικός εξοπλισμός και σχεδιασμός, καθώς και οι υποδομές.
 2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Διμερών Συνεργασιών.
 3. την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων χορηγιών και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 4. την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαβούλευση με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαρουσίου για θέματα λειτουργίας και αναβάθμισης του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου.
 5. την ευθύνη για τον προγραμματισμό των ενεργειών και την εποπτεία της αισθητικής αναβάθμισης του Ιστορικού Κέντρου.
 6. την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και σημαιοστολισμού.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Κόνιαρη. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 2. την εποπτεία και την ευθύνη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής & Φροντίδας, του Τμήματος Προστασίας Ηλικιωμένων-ΚΑΠΗ, του Τμήματος Προαγωγής Υγείας και του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του καταργηθέντος νπδδ «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ‘Αμαρυσία Άρτεμις’».
 3. την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης (απόρων, αστέγων κ.λπ.), θέματα κοινών δράσεων με άλλους κοινωφελείς οργανισμούς.
 4. την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φροντιστηρίου.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Πέππα. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.
 2. την εποπτεία και την ευθύνη των αρμοδιοτήτων, των δράσεων και των προγραμμάτων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου» και του αυτοτελούς Γραφείου «Γραφείο Αθλητικής & Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης & διοργάνωσης εκδηλώσεων».
 3. την εποπτεία, την ευθύνη για την οργάνωση και το συντονισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 4. την εποπτεία και την ευθύνη των χορωδιών, των Ωδείων και των τμημάτων ξένων γλωσσών, καθώς και τη συνεργασία με καλλιτεχνικές δομές.
 5. την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαχείριση και διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 6. την εποπτεία και την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση προγραμμάτων πολιτισμού και αθλητισμού.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο Ελένη Λέκκα. Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.
 2. την εποπτεία και την ευθύνη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 3. την εποπτεία και την ευθύνη για το συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών για το διάστημα λειτουργίας τους.
 4. την εποπτεία και την ευθύνη για τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολικών μονάδων και Συλλόγους Γονέων.
 5. την εποπτεία και την ευθύνη για τα προγράμματα κατά της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και προγραμμάτων υποστήριξης της σχολικής κοινότητας.
 6. την ευθύνη για συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες για θέματα συντήρησης σχολικών μονάδων και εγκαταστάσεων.
 7. την ευθύνη για τη διατύπωση προτάσεων για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων ή συγχώνευση σχολικών δομών.

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη. Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολίτη (Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Αστικής Κατάστασης).
 2. την εποπτεία και την ευθύνη διαχείρισης των αιθουσών του Δημαρχείου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
 3. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.
 4. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων για την εγγραφή, διαχείριση, ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εγγραφή του Δήμου Αμαρουσίου ως εκδότη και αυτοεκδότη και τις διαδικασίες για την απόδοση Διεθνή Μοναδικού Αριθμού Βιβλίου (ISBN), τη συμπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή αιτήσεως (εντύπως ή ηλεκτρονικά) και γενικά κάθε ενέργειας σχετικής που απαιτείται στις περιπτώσεις, που ο Δήμος Αμαρουσίου προβαίνει σε εκδόσεις βιβλίων, εντύπων και συναφών εκδόσεων (εντύπων ή ψηφιακών).

 

Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Σπυρίδωνα Σταθούλη ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Ορίζουμε τoν Αντιδήμαρχο Σπυρίδωνα Σταθούλη αναπληρωτή μας για την άσκηση των καθηκόντων μας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός μας. Σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω, ορίζεται αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων μας ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Σμυρνής.

 

Τους Πολιτικούς Γάμους τελεί η Αντιδήμαρχος Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, την αρμοδιότητα αυτή ασκούν κατά σειρά οι Αντιδήμαρχοι:

 1. Ιωάννης Νικολαράκος
 2. Σπυρίδων Σταθούλης
 3. Δημήτριος Σμυρνής
 4. Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης
 5. Ελένη Λέκκα
 6. Επαμεινώνδας Γαρδέλης
 7. Κωνσταντίνος Ρώτας
 8. Ιωάννης Ιωαννίδης
 9. Πέτρος Κόνιαρης
 10. Νικόλαος Πέππας

 

Σε περίπτωση νομίμου κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων, στους οποίους έχουμε μεταβιβάσει αρμοδιότητές μας, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Αικατερίνη Βουρλάκη καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου του Δημάρχου για θέματα:

 1. εποπτείας και συντονισμού σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων. Ορίζεται επίσης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
 2. υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για ΑμεΑ.
 3. εποπτείας και συντονισμού της κάρτας Δημότη (Artemis Card).
 4. επικουρικά προγραμμάτων χορηγιών και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 5. εποπτείας και συντονισμού της λειτουργίας του διαδικτυακού ραδιοφώνου Maroussi Radio.

Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Φανή Λέκκα καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου του Δημάρχου για θέματα:

 1. εθελοντισμού.
 2. Νέας Γενιάς.
 3. εποπτείας και συντονισμού ανάπτυξης Μητρώου Εθελοντών και εφαρμογών ενημέρωσης για συναφή θέματα.
 4. κοινών δράσεων με σωματεία και κοινωφελείς οργανισμούς, στο πλαίσιο των παραπάνω τομέων.
 5. κοινών δράσεων με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Μαρία-Δήμητρα (Μάντυ) Ρώτα καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου του Δημάρχου για θέματα:

 1. forum Νέων.
 2. Διεθνών και διμερών σχέσεων του Δήμου.

Αναθέτουμε στη δημοτική σύμβουλο κα. Αικατερίνη Ιωάννου καθήκοντα εντεταλμένης συμβούλου του Δημάρχου για θέματα πρόληψης Υγείας και συντονισμού ιατρικού δυναμικού για συναφή θέματα.

Αναθέτουμε στο δημοτικό σύμβουλο κ. Χρυσόστομο (Τόμη) Σχινά καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου του Δημάρχου για θέματα αθλητισμού.

Share